Receive updates from The Met | REGISTER HERE |      

Previous Exhibitions
DISTINCT REFINEMENTS: PAINTING FROM THE PROVINCES

Tall Galleries
June 22 to November 18, 2017

Guest curator:
Professor Santiago Albano PilarBawat kultura ay lumilikha ng kanyang natatanging kahusayan.

Layunin ng koleksiyon ng sining ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na pinalawig noong 1981, na makabuo ng komprehensibong koleksiyon ng mga pinta mula sa mga lalawigan. Ang mga likhang ito ay nagpapahiwatig ng mga pagkakaiba at mga malikhaing gawi na yumabong sa iba't ibang panig ng bansa. Dulot ng malapit at likas na ugnayan sa kanilang mga paksa, kasamang inilarawan ng mga pintor buhat sa mga probinsya ang mga kawili-wiling detalye gaya ng kapitbahay na nakadungaw sa bintan, mga batang masayang naglalaro sa kalayuan, kababaihang naghuhuntahan, at maging mga alagang hayop.

Isang karangalan para sa BSP Art Collection ang pagkakaroon ng mga likha ng mga pintor mula sa mga lalawigan, kabilang dito ang noo'y di nakikilalang si Pedro Ardena ng Capiz, na nakapagtanghal sa St. Louis Universal Exposition noong 1904. Marangal at matagumpay na ipininta, ang mga natatanging kahusayang ito ay nagpapayabong sa diwa ng sining at pamanang Pilipino.

Every culture produces its distinct refinements.

The art collection of the Bangko Sentral ng Pilipinas, significantly expanded in 1981, intended to assemble a comprehensive collection of paintings from the provinces. These works intimate the various peculiarities and artistic tendencies that developed in the different part of the country. With personal and natural familiarity their subjects, the painters from the provinces included quaint details such as a neighbor peering out the window, children gaily playing in the distance, women huddled in chance conversations, and even cherished pets and animals.

It is a meritorious distinction of the BSP Art Collection to own works of painters and paintings from the provinces, including the likes of previously unacknowledged Pedro Ardena from Capiz, who exhibited in the St. Louis Universal Exposition in 1904. Painted with dignity and accomplishment, these distinct refinements contribute to the spirit of Filipino art and heritage.

MAPPING THE PHILIPPINE SEAS:

Maps and charts of the Philippine archipelago

from the 16th to the 19th centuries

Tall Galleries
March 15 to May 31, 2017Ang Mapping the Philippine Seas ay eksibisyon ng mga natatangi't makasaysayang mapa at karta ng kapuluan ng Pilipinas at mga karatig karagatan mula unang bahagi ng ika-16 hanggang sa wakas ng ika-19 na siglo. Tampok dito ang 165 orihinal na mga mapa at karta ng mga karagatan mula sa pribadong koleksyon ng mga kasapi ng PHIMCOS, mula sa GSIS, at isang reproduksyon ng Mapa ng Selden mula sa Bodleian Library sa Oxford.

Sa pamamagitan ng kartograpiya, ipinaliliwanag sa eksibisyon ang makasaysayang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa mga ruta ng kalakalan sa karagatan ng Silangan at Timog-Silangang Asya. Tampok din ang mga paglalakbay sa pagtuklas at paggamit ng mga ruta ng kalakalan ng mga Europeong manlalakbay, mananakop, at mangangalakal sa paghahanap ng bago, mabilis, at higit na ligtas na rutang pangkaragatan sa pagitan at loob ng kapuluan ng Pilipinas; at ang paggamit ng siyentipikong hidrograpiya upang mapabuti ang mga karta at gayundin ang kaligtasan ng mga mandaragat.

Nagsisimula ang eksibisyon sa mga mapa ng ika-16 na siglo na gawa ng mga manlalakbay na Portuges, Kastila, at Olandes, kabilang si Ferdinand Magellan. Makikita rin ang mga magarbong mapa mula Ginintuang Panahon ng kartograpiyang Olandes mula sa ika-17 siglo, kasama ang mga detalyadong kartang pangkaragatan inilathala sa Italya noong 1646. Sa bahagi ng ika-18 siglo tampok ang natatanging halimbawa ng kilalang mapa ng Pilipinas ni Padre Pedro Murillo Velarde, gayundin ang mga kartang Ingles ni Alexander Dalrymple at mga pangunahing manlilimbag ng mga kartang pangkomersiyo sa Londres. Ang ika-19 na siglo ay kinakatawan ng malawak na seleksyon ng mga kartang inilathala ng mga almirante ng Espanya, Britanya at Pransya, at ang kartang kaugnay ng Kasunduan sa Paris noong 1898.

Mapping the Philippine Seas is an exhibition of rare historical maps and charts of the Philippine archipelago and its surrounding seas from the early 16th century to the end of the 19th century. The exhibition showcases 165 original maps and sea charts from the private collections of PHIMCOS members, from GSIS, and a reproduction of the Selden Map courtesy of the Bodleian Library in Oxford.

Through cartography, this exhibition explains the historical importance of the Philippines' location along the maritime trade routes through East and Southeast Asia. It highlights the voyages of discovery and use of trade routes made by European explorers, colonists, and traders, the search for new, faster and safer sea passages around and through the Philippine archipelago, and the use of scientific hydrography to improve the charts and thereby the safety of seafarers.

The exhibition starts with maps of the 16th century made by Portuguese, Spanish and Dutch explorers, including Ferdinand Magellan. Highly decorative maps from the Golden Age of Dutch cartography in the 17th century are displayed, together with detailed sea charts published in Italy in 1646. From the 18th century the exhibition includes a rare example of Fr. Pedro Murillo Velarde's famous map of the Philippines, as well as English charts by Alexander Dalrymple and the principal commercial chart publishers in London. The 19th century is represented by a wide selection of charts produced by the admiralties of Spain, Britain and France, and the chart attached to the Treaty of Paris of 1898.

SEASCAPES: Tranquility and Agitation


Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas
March 22 to May 6, 2016Ang kapuluan ng Pilipinas ay tahanan ng ilang mabungang pananahan sa Timog Silangang Asya. Batay sa kasaysayan, ang kapuluang ito ay tagpuan ng palitang ekonomiyal at kultural, nagtataglay ng masiglang pag-agos ng kalakalang pandagat, kolonisasyon, at mga ugnayang tawid-rehiyonal. Sa pamamagitan ng kultura't tradisyon, pumukaw sa pagdagsa ng iba't ibang aktibong anyong-sining at pagsungaw ng mga kaisipan sa paglalayag. Ipinapahayag sa Tanawing-dagat: Payapa at Balisa ang dalawang anyo ng tugunan sa pagitan ng mga tema at larawang kaugnay ng karagatan at kalapit usapin. Ilang pinta ng tanawin ang naglalahad ng payapang kapaligiran, mula sa mga tahimik na ibabaw ng mga burol at labangan hanggang sa mga nakikitang kabuhayan ng mga pamayanan. Gayun pa man, kasabay nito ang umiinit na tensyon sa mga karagatan kawing sa laro ng kapangyarihan, teritoryo, at pagkakakilanlan. Nagtatagpo ang karaniwan at ligalig samantalang tinatalakay ang sandali sa pagitan ng luma at kasalukuyang katangiang heopolitikal.

The Philippine archipelago is home to several fertile habitations in South East Asia. Historically, the island cluster is a locus of economic and cultural exchange, possessing a dynamic current of maritime trade, colonization, and cross-regional connections. Through culture and tradition, it stimulated the coming of many vibrant art forms and nascent thoughts of sea fare. Seascapes: Tranquility and Agitation expresses a twofold correspondence between motifs and images in connection with the seas and its immediate contentions. A series of landscape paintings convey these peaceful sceneries, from its lulling crests and troughs to the visible activity of local livelihood. Concurrent to this, however, is the brimming tension of the seas interlocked with power-play, territory, and identity. The familiar meets the turbulent while touching on a juncture between old and current geopolitical strains.

Abot-Tanaw: Tracing Local Horizons
In celebration of National Heritage Month

White Cube Gallery
May 08 to June 23, 2017"Abot-tanaw: Tracing Local Horizons" (Abot-tanaw: PagtahaksaatingmgaGuhit-Tagpuan) ay eksibisyong tumutunghay sa likas na kagandahan ng Pilipinas mula sa mga lente ng mga potograpo't kanilang paglilibang. Kuha mula sa mga sikat na lugar sa ating kapuluan, ang mga larawan ay nagpapamalas ng kaakit-akit na ugnayan ng mga tanawing kubkob ng langit at lupa. Makikita ang mga kilalang istruktura, monumento, at mga gamit sa hanap buhay na nagpapahiwatig sa mga bakas ng gawain at sigla na sumasalungat sa matamlay na lokasyon at pamayanan. Parating makikita sa mga larawanang mga yugto ng dapit-hapon mula sa paglubog ng araw hanggang takip silim, ang paglipas ng panahon, at angkaakit-akit nitong pagpapalit. Ang interpretasyon sa abot-tanaw ay higit pa sa pangunahing paglalarawan. Tinatahak nito ang pagpapahayag ng malalim na diwa ng pag-asa at paghinagap sa bukas.

"Abot-tanaw: Tracing Local Horizons" is an exhibition that looks to the natural beauty of the Philippines, seen through the lens of avocational photographers. Taken from popular locations around the archipelago, the vistas create a picturesque continuity between sweeping landscapes enveloped by the sky and earth. Capturing recognizable architectural structures, monuments, and objects of livelihood suggest a footprint of activity and energy that contrasts the lull of the location and community. Consistent among the photographs are the cyclical phases of the twilight from sunset to dusk, relating to the passage of time, and the beauty in its interlude. The interpretation of abot-tanaw or horizon goes beyond its principal description to express a deeper sense of hope and anticipation for the future.

This exhibition is presented as part of the National Heritage Month celebration.

2017 MET International Artist in Residence

presents Maria Jose Arjona

'Practice'

Open Gallery
February 11 to May 4, 2017PRACTICE

Ang aktwal na paglapat o paggamit ng isang pananaw, paniniwala o paraan, salungat sa mga teoriyang patungkol sa aplikasyon o gamit. Paulit-ulit na pagsasanay o paggawa ng isang aktibidad o kakayahan upang magkaroon o mapanatili ang kadalubhasaan nito. nakasanayan / lagi / training / rehearsal / pag-uulit / paghahanda / aplikasyon / ensayo / gamit / operasyon / implementasyon / katuparan

May pagtukoy ang salitang Practice sa kilos at sa espasyo, nagbibigay-daan sa paguugnayan ng pagtatanghal at ng kaalaman. Sabay nitong pinasisimunuan ang pagsasagutan sa pagitan ng dalawang tunggalian. Sinusuhay ang halaga ng banggaang ito, at hinahatid sa isang kalawakang bumubuo ng malikhaing kaisipan sa pamamagitan ng panahon.

Sa kapanatagang ang mga prosesong rasyunal ay nakabigkis sa depinisyon ng kaalaman, ipinapalagay ng Practice ang pagsisiyasat ng mga tagpuan kung saan ang katawan ay bumabagtas sa rasyonalidad, upang makintal ang kamalayan ng mas komprehensibong pagtangkilik sa mga posibilidad ng malikhaing pag-iisip.

Ang katawan - bilang isang nilalang sa loob ng mapang-angkop na ligid ng mga ideyang nabanggit - ay nagiging topograpiyang lugar ng tunggalian, at samantalang tagapagtaguyod ng kapwa rasyunal at di-rasyunal na kaalaman.

Ipinapahayag ng Practice ang katawang kumakandili sa kaisipan, sa pamamagitan ng danas ng arawang pagpapalitan. Kasabay nito ang pagbuo ng mga banghay ng pakikisalamuha sa panahon ng pamamalagi ng manlilikha. Mahalaga ring mabatid ang pilosopiyang dumadaloy mismo sa payak na tekstong ito, dahil umiiral lamang ang kaisipan sa pagpili at pagkilala sa ating kapwa.

"May bagay sa daigdig na pumipilit sa ating mag-isip. Hindi ito dulot ng pagkakilanlan, kundi ng isang makabuluhang pagtatagpo."

Gilles DeleuzePRACTICE

The actual application or use of an idea, belief, or method as opposed to theories about such application or use. Repeated exercise in or performance of an activity or skill so as to acquire or maintain proficiency in it. habitually/ regularly / training /rehearsal/ repetition/ preparation/ application / exercise/ use/ operation/ implementation/ execution.

The word Practice functions as an action and as space, allowing a basic relation to happen between performance and knowledge. It simultaneously triggers an interaction between two bodies, underlining the relevance of that encounter and transforming it into a plane where creative thought is produced within the frame of time.

Having the contingency of rational processes tied to the definition of knowledge, Practice pretends to explore the paths by which the body overpasses rationality in order to incorporate awareness to a more comprehensive approach to what creative thinking could be.

The body, perceived as entity within the flexible borders of these ideas, becomes metaphorically speaking, the topography where the encounter happens at the same time the enabler of both rational and non-rational knowledge.

Practice announces the body fostering thought via the experience of daily exchanges while delivering maps of human interaction during the stay of the artist. It is also important to underline the philosophy running underneath this simple text, since thought can only exist when we chose to acknowledge the other.

"Something in the world forces us to think. This something is an object not of recognition but of a fundamental encounter"

Gilles Deleuze

RONALD VENTURA
SHADOW FOREST: Encounters and Exploration

Ground Floor Galleries
January 30 to March 4, 2017


RONALD VENTURA
SHADOW FOREST: Encounters and Exploration


Out of the shadows, into the forest, the art of Ronald Ventura turns to the half-light to shape its gesture, to explore and encounter whatever it is that matters. The silhouette is sharply cast, even as the figure is equally strongly formed. There is play between what is merely recognized and what lies faintly beyond the image, the palimpsest, or the simulacrum of ancestors and aliens. This exhibition revisits the artist's cherished graphic talent, his fundamental affection and skill for drawing that have led him to sketch out, fill in, round out, mess up, lay open, close up, and finally pull together the various persons and things that he chances upon or makes up. While the singular stroke is vital in the practice, Ventura has also harnessed this remarkable graphic intelligence to bring forth multiples in a decisive display of the reprographic potential of his fertile imaginarium. Intense virtuosity with lively line inflects inventiveness in generating artificial appearances. Thus, early drawings of pen on paper mingle with prints, figurines, sculptures, industrial stuff from cement to plastic. Graphite shares space with lithography, fiber glass, steel, lantern, and the ubiquitous digital image. All this Ventura has animated in his early experiments with material and his more recent fairground spectacles of monuments and carousels, in both totem and swarm rendered with diligence and whimsy.

FORTY The MET Collection New Acquisitions

FORTY The MET Collection New Acquisitions


The Metropolitan Museum of Manila collects the art of now, for the future, and for all. Mounted in celebration of the MET's 40th anniversary, this exhibition dwells less on the meaning of individual works in the museum's collection, but ponders instead on their collective significance.

The MET Collection comes together to reveal a core of works by National Artists, a strong representation of the Filipina artists' dynamism, and a growing group of expatriate artists whose nationality have transcended geographical boundaries. As aesthetic and educative references on developments in Philippine modern and contemporary art, the works articulate themes, styles, and movements ranging from abstract explorations to social realism, from folkloric appropriations to surrealistic imaginings. There are noticeable and critical gaps in the collection, and recent acquisitions reveal solid efforts to narrow them.

Continuously being enhanced and updated, the MET Collection is a visual legacy of Philippine modern and contemporary art, accessible to everyone, for generations to come.

FORTY The MET and the BSP Print Collections

FORTY The MET and the BSP Print Collections


This exhibition presents major Filipino and international artists who have contributed to the development of modern printmaking in the local and international contexts. Their shifting and altering methods traverse traditional practices, becoming precursors in the dazzling and demanding art of creating multiple originals. In this exhibition, their prints are configured in particular themes that explore classical beginnings, abstraction and representational trends in modernism, and responses to history, culture, identity, femininity and mythology.

The prints are drawn from the strength of two collections: The Metropolitan Museum of Manila's, with its compact but powerful collection of Western prints that include works by Rembrandt Van Rijn, Henry Moore, Barbara Hepworth, Georges Braque, Josef Albers, and Jasper Johns, and its growing collection of contemporary Filipino prints; and the Bangko Sentral ng Pilipinas', with its expansive collection of local prints that trace the development of the art form since the 1950s and bannered by pioneers such as Manuel Rodriguez Sr., Rod Paras-Perez, Imelda Cajipe-Endaya and Brenda Fajardo, among others.

The exhibit plays with several parallels and intersections: local and foreign, East and West, an acuity towards the self and the modernizing world, as well as the collections and directions of the MET vis-a-vis the BSP, with whom it is celebrating a partnership of forty years.

FORTY The MET Archives

FORTY The MET Archives


Forty years ago, on October 3, 1976, the Metropolitan Museum of Manila opened its doors to the public for the first time. The Inaugural Exhibition on paintings and sculptures became the entry point of foreign art, enabling Filipinos to view original works by renowned artists like Pablo Picasso, Paul Klee and Andy Warhol, and the art of foreign cultures near and far.

In 1986, the drastic changes within Philippine society translated to substantial shifts in the MET's direction. With greater emphasis on Philippine art and driven by the slogan "Art for All," it activated an art education program that encouraged broader dialogues between the arts, the museum, and its audience.

This exhibition reflects on the rich history of the museum, featuring rare exhibition posters, catalogue, vernissage photos, and documents unearthed from its archives. Through forty years and more than four hundred exhibitions later, the MET continues to evolve and renew, a metamorphosis of preceding generations.

Configuring Philippine Print From the Collection of BangkoSentralngPilipinas

Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas
August - October 2016


Configuring Philippine Print
From the Collection of BangkoSentralngPilipinas


This exhibition features modern printmaking from the collection of the BangkoSentralngPilipinas, marking print in particular themes of the locality that include abstraction and representational trends of the period, and responses to history, popular culture, femininity, religion, and mythology.

As we highlight printmaking in the Philippine art scene, this exhibition examines the techniques, concepts, and approaches that have contributed to the development of printmaking. These works posit developments that started during the late 1950s, enlivened by pioneering artists such as Manuel Rodriguez Sr., Rod Paras-Perez, and Imelda Cajipe-Endaya, among others.

Brillante Mendoza: A Contemporary Filipino Filmmaker

Ground Floor Galleries
September 05 to October 01, 2016


Brillante Mendoza: A Contemporary Filipino Filmmaker


In a little over a decade, Brillante Ma Mendoza has produced a body of works that further pushed to the international stage a cinematic idiom that emerged in the Philippines in the postwar years, revitalized in the seventies by cinematic giants on whose shoulders he sits together with other filmmakers of his generation.

Known as a director of films that cover the milieu of the powerless, disenfranchised poor, and those in the periphery, not many know that Brillante Ma Mendoza is the first contemporary filmmaker who has embraced and embodied the Found Story approach of filmmaking.

It is filmmaking that expresses a social critique drawing from actual rather than imagined milieus. In many ways, it is the feature film equivalent of Creative Non-fiction. A parallel concept in the visual arts is the Found Object - art created from ordinary objects with little material or physical mediation; a way to dignify the commonplace and the overlooked. Historically, it was a gesture to critique the prescriptive, exclusionary, elitist tendencies of institutions.

It is in this spirit that the vision of Brillante Ma Mendoza as a contemporary filmmaker is presented; how it lays bare the struggles of common individuals and families in contemporary society for all of us to see.
Japanese Design Today 100

Tall Galleries
April 1 - June 16


Japanese Design Today 100


The Metropolitan Museum of Manila (MET), in partnership with the Japan Foundation, Manila (JFM) and the Embassy of Japan in the Philippines, with the support of JT International (Philippines) Inc., celebrates the long-serving excellence of Japanese design and its continuing influence in global design with a special exhibition, Japanese Design Today 100, which presents the finest examples of Japanese design with a focus everyday products.

Since its conception in 2004 by the Japan Foundation, Japanese Design Today 100 has travelled to Mexico, El Salvador, the United States and Mongolia. Its updated version features modern designs from the 1950s through the 1990s that have influenced the design of today, as well as product designs from recent years. The curatorial team is composed of design critic and Musashino Art University professor Hiroshi Kashiwagi, curator Masafumi Fukagawa, design director Shu Hagiwara and design journalist Noriko Kawakami.

The 100 pieces in this exhibit are divided into 10 categories: Classic Japanese Design, Furniture and Houseware, Tableware and Cookware, Apparel and Accessories, Children, Stationery, Hobbies, Healthcare, Disaster Relief and Transportation.

Aside from highlighting the uniqueness and practicality of Japanese design, this exhibition serves as a mirror of Japanese lifestyle and society. Fresh and minimalist forms capture the hopes and dreams of the designers and corporations that created them, as well as of the people who make use of the products. Revealed in the Japanese Design Today 100 exhibition are product design trends that designers from all over the world look up to.
Discourses in Design: Philippine-Japanese Cultural Linkages

Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas
June 30 to August 19


Discourses in Design: Philippine-Japanese Cultural Linkages


The Metropolitan Museum of Manila (MET) salutes 60 years of Japanese-Filipino friendship with a special exhibition, Discourses in Design: Philippine-Japanese Cultural Linkages. Gathering local designers who have participated and engaged in a collaboration or cultural exchange program with Japan, this exhibition unveils the impact of Japanese aesthetics and techniques on local design, commonalities and contrasts between Japanese and Filipino designers, and the possibilities that exist in Philippine contemporary design. It showcases the adventurous spirit of the Filipino designers in transforming the country's indigenous materials to functional everyday things. And while Japanese design's strength lie in continuously exploring design solutions, Filipino designers increasingly use design to advance various advocacies on environmental, ecological and social issues.

Organized in conjunction with the travelling exhibition Japanese Design Today 100, this exhibition spotlights Filipino designers' innovative and unexpected approaches to various indigenous and traditional materials. Curated by Myrna Sunico, former dean of the University of Sto. Tomas School of Design, Discourses in Design is defined in the following sections: Wood, Bamboo, Rattan, Pina, T'nalak, Wicker, Paper & Capiz, Upcycled Fabric, Ceramic and Metal.

The participating designers are Maricris Brias, Al Caronan, Kenneth Cobonpue, Christina Gaston, Tony Gonzales, Jon and Tessy Pettyjohn, Budji Layug, Anna India De la Cruz-Legaspi, Ann Pamintuan, Luisa Robinson, Vito Selma and CSM Philippines.

Salin-Saliw:
Traditional Instruments and the Modern Music A tribute to the National Artists for Music Lucrecia R. Kasilag and Ramon P. Santos

White Cube Gallery
May 05 to July 30


Salin-Saliw: Traditional Instruments and the Modern Music

A tribute to the National Artists for Music

Lucrecia R. Kasilag and Ramon P. Santos


Music has been a catalyst of connecting Filipino communities together, and has existed for several thousands of years. Even amongst the earliest ancestors, the Tagbanwa of Palawan, chanting and gong-playing are practiced in solemnity for their pagan rituals. These musical instruments expanded over long periods of time, overlapping among ethnic groups of the North and South, creating several varieties of instruments that possess parallel characteristics with deviations in name.

Interactions with Western music breached Philippine shores and exposed Filipinos to music that is structured, methodical, and theoretical. Ushering a new wave of music - varying in composition and sound - rouses a fusion of the traditional and the contemporary. This can be observed through the works of National Artists Lucrecia Kasilag and Ramon Santos. The sense of national identity is strongly infused in these compositions and further weaves itself with contemporary musicality. The international acclaim of Kasilag and Santos roused new directions in music in the modern century.

Comprising of the National Artists' paraphernalia such as their sheet music, audio recordings, and collection of indigenous instruments, this exhibition celebrates Kasilag and Santos' trajectory to the avant-garde and expressionist thought in music.

Tapas: Spanish Design
for Food

Tall Galleries
April 1 - June 16


Tapas: Spanish Design for Food


The exhibition TAPAS. Spanish Design for Food, organized by the Metropolitan Museum of Manila and AC/E - Accion Cultural Espanola (Spanish Cultural Action), in collaboration with the Embassy of Spain in the Philippines and the Instituto Cervantes de Manila, feature more than 200 objects and instruments, videos, photographs, and installations to explore the interaction between design and gastronomy, two creative disciplines enjoying a boom in Spain and currently achieving international acclaim.

Curated by designer/architect Juli Capella, TAPAS showcases imagination and talent targeting the taste buds, where design and haute cuisine go hand in hand. Spanish chefs, designers, architects, wineries and restaurants reflect the last 25 years of Spain's avant-garde experimental blending of design and food. Legendary culinary icons from Spain are also featured, including the paella pan, traditional wineskins and flasks, the bota, botijo and porron.


For more information on this exhibition, you may also visit the official website of Accion Cultural Espanola

Bodegones: Kitchen Pictures

Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas
March 14 to June 16, 2016


Bodegones. Kitchen Pictures

This exhibition features still life paintings from the early 1900s until the modern period, selected predominantly from the Bangko Sentral ng Pilipinas collection.

Through the assembly of tropical fruits, produce and flora, these compositions shed light on aspects of Filipino genre art that resonate with the local ethos of communality, domesticity and bounty.


HUMO
FLORENCIA GUILLEN

(2016 MET-LARA International Artist Residency Program)

Open Gallery
February - May 2016


Humo

To explain with words from this world / that a boat from me has shoved off with me on board

Alejandra Pizarnik


The inner life goes through knots. It goes though tangles and disentanglements. It contracts, connects, clenches, churns, calms. It also goes through explosions. It extends, expands, extricates, exceeds, erupts. What before was clutter, confinement and control, now shivers and afterwards shatters.

The body, with its different states -the solids, liquids and gases- is attached to this life that opens and closes. The body goes through tucks, troughs and trenches. It constricts, creases, fastens, unfastens, unravels, surges, spills over. It participates in the dual and dynamic possibility of constriction and release. The pulse of life, its tone, wholeheartedly plays between conflict and resolution. In cries, in chuckles and in screams, the inner docks -stiff before the storm- loosen and unleash. As it is with sweat, with blush and with moods.

The four pieces that comprise this exhibit focus on the physical realities of a volcano and take its body and its changes as its central narrative. But the attention of the public is not summoned at the critical moment of eruption but on its previous intervals, the subsequent deluge to its undoing. There are no eruptions without certain initial conditions: the swell, a limit, the surge. From the first tremors to the last haze the volcano tells us its rupture, its breach.

Florencia Guillen had already pondered upon these explosions in previous works: for example tremendous blasts -outstanding- that she contained in small forms, bound, controlled, condensing these massive events. Or as well as drawings of atomic bombs, distorted by broken glass. But now the image of the volcano is not only taken in order to narrate that-which-itself-exceeds but rather it moves away from the actual moment of the blast to concentrate, on one hand, in this precedent zone, full of nuances that is the proximity of thunder, and on the other hand, in the remnants that are almost insignificant -in the smoke- of the aftermath, of the atmosphere, already empty and clean.

The piece Ordenamiento de Fuerzas puts us in the eminence of catastrophe: it is the warning of disaster. But it is a disaster that does not arrive nor does it resolve itself. It leaves us suspended in this caveat. Already in visual poetry we are in the presence of the rise and flow of these inner borders: "before becoming magma I was rock, today I slightly stagger and I do not know where to hold on to." This fluid state -between what is solid and what is liquid- ascends, rises with pain, scraping the walls and finally ending with an explosion. The previous pieces offer us the smoke of the aftermath as gifts. Rene Char said: "Over there everything is smoke. Where there is smoke there is change."

Bernardo Garcia, February 2016.


BenCab: The Filipino Artist

Oct. 5, 2015 - February 27, 2016 | Tall Galleries and Galeriya ng Bangko Sentral ng Pilipinas

The Metropolitan Museum of Manila takes its turn in celebrating the fifty creative years of National Artist BenCab (Benedicto Cabrera) with a retrospective exhibition open to the public from October 5 and will run until February 27 next year.

BenCab: The Filipino Artist presents a rare opportunity to survey the prolific career of the artist through an assemblage of more than a hundred paintings, prints, drawings and sculptures loaned from various institutional and private collections, many of which will be on public view for the first time.

The exhibition presents more than just an expansive view of BenCab's works. It is an incisive look into the artist's life, oeuvre, and journey in becoming one of the Philippines' most esteemed and iconic artists of the 21st century.

The retrospective at the Metropolitan Museum of Manila is co-presented by Del Monte Philippines and Nutri Asia, with the generous support of Smart Infinity, Mercedes Benz and Pioneer Insurance.International Festival of Extra Ordinary Textiles (FITE): Renaissance Exhibition

July 8-Sept. 12, 2015, Tall and White Cube Galleries


The Metropolitan Museum of Manila is proud to present the International Festival of Extra Ordinary Textiles (FITE): Renaissance Exhibition that will take place in Manila from July 07 to September 12, 2015. After a successful run in the cities of Hue, Vietnam and Clermont-Ferrand, France, FITE: Renaissance is dedicated to intercultural exchanges on crafts and textiles. The exhibition has gathered over a hundred textile works from different parts of the world with the Philippine participation of Patis Tesoro and Anne Pamintuan.

Through this exhibition, artists, designers and craftsmen from all over the world interconnect and continue an ongoing dialogue with their audiences on recurring themes of tradition, cultural history and heritage inspiring contemporary adaptations including conservation and the preservation of valuable tangible and intangible folk practices and timeless cultural legacies.

Inabel, Philippine Textile from the Ilocos Region

BSP Gallery, Sept. 14 - Sept. 22

The Metropolitan Museum of Manila together with the Design Center of the Philippines and in cooperation with Balay ni Atong celebrates Design Consciousness Week with an exhibition of the rich textile heritage of Ilocos. Inabel: Philippine Textile from the Ilocos Region opens at the MET�s Bangko Sentral ng Pilipinas Gallery on September 15, 2015. Inabel is the Ilocano generic term for a handloom woven cloth. It also refers to a set-up of yarns being worked on a handloom.

The exhibition features inabel that are dated from the 19th to the 20th century, interlaced with contemporary pieces. The juxtaposition of the old and new reflects the continuities and shifts in form, function and technology of the inabel that make it a vibrant and living tradition that prevent it from being a mere cultural treasure of the past.


By Leaps and Bounds. New Acquisitions of the Bangko Sentral ng Pilipinas

June-August 22, 2015, Galleria ng Bangko Sentral ng Pilipinas

Since the 1970's, the BangkoSentralngPilipinas' art collection has grown, through their efforts of forming a thematic collection of Philippine culture and heritage. This endeavor stems from capturing the visual history of the nation that is still currently in the process of dynamic change.

Sighted through the spectrum of realities in visual arts, the art collection becomes a wealthy source of inspiration and pride for the present and future generations of Filipinos. Already consisting of over a thousand artworks, it remains one of the most significant collections of Philippine art today.

The Metropolitan Museum of Manila presents this timeless collection through the exhibition, By Leaps and Bounds, featuring aesthetical, and socio-cultural depictions of a transient Filipino society captured by modern and emerging local artists. Abstraction, social realist and folk art determine quotidian localities whilst contrasting with the new works of young, Filipino painters, who won in the Tanaw: The BangkoSentralngPilipinas Art Competition.Contemporary Transnational Journeys and Liaisons

Bangko Sentral ng Pilipinas Gallery
May to June 2015


Contemporary Transnational Journeys and Liaisons


This exhibition reflects on the experience of Filipinos living and working in different continents around the world.

Through the collection of the Metropolitan Museum of Manila, this exhibit tells us the role of artists in their global cultural interaction, while echoing their amalgamation of cultural and national identity.

An exclusive preview of the exhibition was held last April 28, coinciding a special screening of the film 'Edna' (2015), directed by Mr. Ronnie Lazaro. This event opened the film cycle entitled "En transito. Migration Stories", dedicated to a widely featured theme in Spanish and Philippine cinema,immigration. This project was organized by the Instituto Cervantes de Manila, in collaboration with the Metropolitan Museum of Manila, the Embassy of Spain, , the AECID Filmotheque, and the Film Development Council of the Philippines.

List of artists: Benedicto Cabrera, Duddley Diaz, Lizza May David, Francesca Enriquez, Anna Fer, Venancio C. Igarta, Zny Laygo, Fernando Modesto, J. Elizalde Navarro, Rey Paz Contreras, Nena Saguil, Romeo Tabuena, and Phyllis Zaballero


Hibiscus Hybrids and Outsatnading Filipino Women

White Cube Gallery
May 12-May 30, 2015


Hibiscus Hybrids and Outsatnading Filipino Women


The exhibition features prints of the different Hibiscus flower hybrids all over the country and the outstanding Filipinas who made a difference in today's society.


2015 Artist in Residency Program

White Cube Gallery


2015 Artist in Residency Program Presents: Antonio Paucar


The Metropolitan Museum of Manila, in partnership with the Latin American Roaming Arts (LARA) project and AsiaCiti Trust, welcomes its second artist in residence, Antonio Paucar.

The winner of the 2013-2014 LARA project, Paucar, who is a Berlin-based Peruvian artist, studied philosophy at the Humboldt-University in Berlin in 1997. In 1988 he began studying fine arts at the Kunsthochschule Berlin-Wei�ensee, and in 2001 he continued his visual art studies at the Universit�t der K�nste Berlin. In 2004, through the Erasmus Student Exchange Program, Paucar attended the Chelsea College of Art and Design in London. In 2005 he completed an MA degree in visual arts at the Universit�t der K�nste Berlin with Professor Rebecca Horn. His most recent works are exhibited in galleries and museums in Germany, Peru and Mexico. The performance artist will be in the country from January 25 till Feb 8, 2015 immersing himself in the local communities and meeting Filipino artists for a multi-cultural exchange of perspectives on various art forms and issues of contemporary art around the world.

Antonio Paucar will be exhibiting three of his performance videos done during the duration of the LARA project at the Metropolitan Museum of Manila's White Cube Gallery from January 27 up to April 25, 2015.

Imaging Philippine Flora

Nov. 25, 2014


Imaging Philippine Flora

The exhibit features original engravings from the Flora de Filipinas by Manuel Blanco (1778-1845) side by side contemporary art works by artists who have long been inspired by the different botanical species that grow locally in various parts of the country.

Curated by artist and Philippine Native Plants Conservation Society's Ronald Achacoso and UP Diliman professor, Lisa Ito, Imaging Philippine Flora delves into diverse plants, trees, and flora rooted in the country's vast green spaces such as gardens and parks, and fields and forests. The various art works in the collection explore botanical visualisation that highlight ecologies past and present, histories local and transnational.


Tropical
Tropical

Tropical exhibition dwells on the discourse of tropical in three aspects. The first features the depiction of landscape from the collection of the BSP�s turn of the century painting collection. The second is the intervention of contemporary artist Kristoffer Arde�a whose series on tropical geometries fleshes out the nature and the structure of flora as a critical reflection on natural history, modernist form, and quotidian expressive discipline, and the third pertains to the scientific work of Elmer Drew Merrill who lived in the Philippines for twenty-two years and served in various capacities as botanist and professor of botany at the University of the Philippines. His work will be referenced by books kept at the Vargas Museum.


Luminescence

October 15 - November 30,2014


Luminescence

In 1521, Magellan lands in the Philippines with 15 Frenchmen: a chaplain, labourers, bombardiers, seamen and apprentices. The majority remained in the Philippines establishing Franco-Filipino relations spanning five centuries.

This exhibition explores the interconnection between two sovereign countries through its visual artists who have explored multiple cultures and generated various art forms simultaneously. They share a belief in freedom of thought through the fine and allied arts in transcending intellectual, social and spatial barriers.


Imaging Philippine Flora

Nov. 25, 2014


Imaging Philippine Flora

The exhibit features original engravings from the Flora de Filipinas by Manuel Blanco (1778-1845) side by side contemporary art works by artists who have long been inspired by the different botanical species that grow locally in various parts of the country.

Curated by artist and Philippine Native Plants Conservation Society�s Ronald Achacoso and UP Diliman professor, Lisa Ito, Imaging Philippine Flora delves into diverse plants, trees, and flora rooted in the country�s vast green spaces such as gardens and parks, and fields and forests. The various art works in the collection explore botanical visualisation that highlight ecologies past and present, histories local and transnational.
BRAVE NEW WORLDS

COMING SOON on April 26, 2014

Stay tuned for further details!

June 20 - August 23, 2014
Tall Galleries


Chinese Ink Paintings from China: Chen Lyusheng and Sun Jiangtao

Co-presented with the Ministry of Culture of the People's Republic of China and the National Commission for Culture and the Arts, the Metropolitan Museum of Manila presents Ink Paintings from China: Chen Lyusheng & Sun Jiangtao, an exhibition of works on paper by esteemed artists Chen Lyusheng and Sun Jiangtao.

Lyushesheng and Jiangtao adhere to the Southern School or "literati" style of painting in China. Both are scholars cultivated by a variety of motivations such as calligraphy, photography and fine crafts. Lyusheng is the Deputy Director of The National Museum of China and the Vice-Director of Beijing Artist Association. Jiangtao is the Director of the Macau Calligraphy and Painting Institute for Research. This exhibit will no doubt bring a better and deeper understanding of contemporary Chinese painting to the Philippine audience.

Ink Paintings from China: Chen Lyusheng & Sun Jiangtao is on view to the public beginning June 20 until August 23 at the TALL Galleries. Visit the Metropolitan Museum of Manila at the Bangko Sentral ng Pilipinas Complex, Roxas Blvd., Manila. Museum days are from Mondays-Saturdays, 10am to 5:30pm. For more details, you may visit our website www.metmuseum.ph and our Facebook page, www.facebook.com/metmanila or call (02) 708-7828.
July 22-August 18, 2014
@
Galeriya Bangko Sentral ng Pilipinas


Money Matters for Kids!

Highlighting concepts, images and functions related to money. This exhibit is a partnership with the Bangko Sentral ng Pilipinas to provide kids an interactive experience to learn about the values of earning, saving, spending and sharing money.
Nov. 26, 2013 - June 30, 2014


Abueva: the Power of Form

Filipinos have been wholly responsive to art that one can touch, and be intrinsically touched in return. The Metropolitan Museum of Manila brings together a long awaited exhibition as a tribute to one of the Philippine�s first artistic giants who modernized Philippine sculpture, National Artist Napoleon Abueva. The exhibit entitled "Abueva: The Power of Form" gathers together several monumental sculptures from various collections representing the artist's work from the 1950's up to 2009.

Curated by Mr. Dannie Alvarez, this momentous exhibition invites museum goers, artists and art enthusiasts to learn more about and appreciate the difficult practice of sculpture. Abueva's art works stand timeless, extraordinarily crafted by his hands, up till a debilitating stroke that occurred in 2008. The master sculptor remains resolute and continues to manage his studio through his son Mulawin.

Since his childhood, Abueva was fascinated in sculpting with local materials, starting with balsa and garden clay to make different forms. This initial revelation fueled his passion to create various objects free from size and mass constriction. His early trademarks were his versatility in concept, form, and technique, able to create conservative and modern sculptures in a variety of materials. These sculptures manifest in the form of several types of hardwood, with Abueva subsequently branching out to other media such as steel, brass, iron, alabaster, adobe, and cement.

Major pieces included in this exhibition are "The Allegorical Harpoon" and "Hilojan" from the Cultural Center of the Philippines, "Dambana ng Pasko" and "Cultivated Plains" from the Bangko Sentral ng Pilipinas, "Judas Kiss" from the Ateneo Art Gallery, "Study of the Lopez Door" from Josie Baldovino, and "The Abueva Family Tree" from the artist's Collection.

Download Brochure
February 19 - April 15, 2014
Tall Gallery


Winter Garden: the Exploration of Micropop Imagination in Contemporary Japanese Art

February 19 - April 15, 2014

To enhance and nurture the connection of the Filipino community with its international community, the Metropolitan Museum, in partnership with the Japan Foundation, presents the travelling exhibition Winter Garden: the Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese.

The exhibition will feature works from 14 acclaimed Japanese artists who will tap on the theme called Micropop, as coined by the curator, Ms. Midori Matsui. Micropop, according to Ms. Matsui, is a combination of the artists� distinct views of the world through the combination of fragments and imbuing the obsolete or the commonplace with new functions or meanings. This exhibition will reflect the struggles of the newer artistic generation in the face of globalization, and will gradually transform the perception of the world with the use of small, but impactful changes on everyday objects.

Download Brochure
Sept. 16 - Oct. 31, 2013
@
Tall Galleries


POST-IT!

A museum is the channeler and mediator between the artist's works and the audience.

A museum is an institution where different audiences gather in appreciating and respecting art and culture.

In this prospect, the museum's audience makes art thrive, giving it meaning, perspective and emotion. The MET believes that art in whatever form or content is free in its potential to gain diverse kinds of interpretation from its audience.

POST - IT EXHIBIT offers the platform in creating discussion on the role and relationship of museums with its audience. This exhibit will showcase the museum collections without its scholarly or theoretical context, challenging the audience in giving their own observations and understandings.

Sept. 16 - Oct. 31, 2013
@
Tall Galleries


Salamat Salakai! A tribute to Jerry Araos

SALAKAI excels in the use of interactive works and art installations, and makes their way to the Metropolitan Museum of Manila for the third time, featuring the handcrafted interactive art pieces, meant to excite and instill a sense of playfulness for both children and adults alike.

Otherwise known as "Sanayang Lapat Kamay, Inc.", this group alternates humor and information and incorporates it in their works. Established in 1987 as an artist's guild, these practitioners use recyclable materials such as old, used wood, and scraps of metal, but it is nothing short of a wild and exciting experimentation they usually undergo.

The primary media that Salakai generally use came from their esteemed founder, Jerry Araos, and his fond love for taking care of old and used materials. He reforms these used objects from nothing, turning them into something more practical and beneficial.

Sept. 26 - Oct. 2, 2013
@
SM Mall of Asia

Oct. 8 - Oct. 13, 2013
@
SM Aura Premier


Art + Video Tech: Exploring New Technology for Contemporary Art

In line with the MET's new thrust on contemporary art by Filipino and international artists, the museum has partnered with Samsung Philippines and SM Supermalls for projects that would engage museum audiences with new art forms, particularly video art and animation, indulging the public with multisensory installations and art documentaries.

This exhibit includes the works of leading Filipino artists who made use of the technological advancement and used it as their art form and content, featuring Ramon Estella, Eric de Guia or Kidlat Tahimik, Peque Gallaga, Louie Cordero, and Johnny and Miguel Alcazaren or the Alcazaren Brothers. The exhibit will also feature works of contemporary artists such as Victor Balanon, VJ Villafranca, Diokno Pasilan, Cocoy Lumbao, and so on. And on behalf of the Animation Council of the Philippines, Inc., the exhibit will feature a selection of videos from Animahenasyon, a Philippine Animation Festival.
May 28 - July 13
@
Tall Galleries

July 16 - Sept. 30, 2013
@
Galeriya ng Bangko Sentral ng Pilipinas


Tanaw 2013:

Exhibition of Bangko Sentral ng Pilipinas Art Competition

From the successful 2011 Tanaw Art Competition, the Bangko Sentral ng Pilipinas gathers yet another promising set of Philippine contemporary art in an exhibition of this year's finalists and winners. The biennial art competition for the BSP Art Collection continues to provide leverage to the growing appreciation Philippine contemporary art in both local and international art scenes.
July 31 - August 23, 2014
@
Tall Galleries


50 Years of Korean Contemporary Printmaking

The exhibit is part of the ongoing 2013 Korea Festival in ASEAN. It is made possible by Korea Foundation (KF), in cooperation with the National Museum of Modern and Contemporary Art Korea (MMCA Korea) and the MET. It is supported by the Ministry of Foreign Affairs of Korea, the Embassy of the Republic of Korea in the Philippines and the Korean Cultural Center in the Philippines.

"50 Years of Korean Contemporary Printmaking", which previously had its run in Indonesia, consists of 73 works sourced from MMCA from varied periods, starting from the 1950s down to the 1990s in an effort to introduce the history of Korean Printmaking tradition to the Filipinos.

see poster


April 19 - 22, 2013


Timeless Reflection, an exhibit of Life as is

Timeless Reflection: an exhibit of life as is" is a week-long Art and Tech exhibition.

The fusion of art and technology serves as a reflection of the sensibilities of modern life asking viewers to take a different look at art with the advent of technological advancement and posing ideas on what makes for a timeless piece of art.March - April 2013
@
Tall Galleries, White Cube and Foyer


RIVER SCAPES INFLUX

This exhibition spearheaded by the GOETHE INSTITUT network in Southeast Asia finally arrives in Manila on march 2013. Art objects (installation and intermedia) hailing from Vietnam, Thailand, Cambodia, Indonesia and the Philippines articulate the current perspectives and challenges of the peoples of the river/water, addressing not only issues of contemporary art but also of its dialogics among economies, ecologies, ideologies and culturalities which are specific to the region.


Revealing Signs of the Present
Philippine Paintings 2000-2012

Revealing the Signs of the Present represents one of the first series of changing exhibitions of the Philipine Contemporary Art at the Met. It offers a glimpse of a range of artistic tendencies in the last decade, drawn from the one of the countrys most comprehensive art collections.

The exhibition consists of twenty five pieces from the extensive private collection of Paulino Que. Curated by well known art critic and scholar Dr. Patrick Flores; it brings together a diverse group of works and artists, who come from different generations and persuasions. The exhibit will be on view at the Tall Galleries until Feb 28, 2013.


Photos:

SEP. 29 - OCT. 04, 2012
@
SM South Mall

LIKHAAN: VISUAL ARTS

The show features more than forty photograph reproductions of the works of the fourteen proclaimed National Artists for Visual Arts: Fernando Amorsolo, Botong Francisco, Guillermo Tolentino, Napoleon Abueva, Victorio Edades, Vicente Manansala, Cesar Legaspi, HR Ocampo, Arturo Luz, J. Elizalde Navarro, Ang Kiukok, Jose Joya, Abdulmari Imao and Bencab.

The National Artist Award was established in 1972 to honor Filipinos who have distinguished themselves and made outstanding contributions to Philippine art. In 2003, this award, conferred by no less than the President of the Philippines, was given further prestige when it was raised to level of a Cultural Order, the fourth highest among national honors. National Artists are named in eight categories of art, one of which is Visual Arts which includes the field painting, sculpture, printmaking, photography, illustration, installation art and mixed media

The Likhaan exhibit aims to familiarize the mall-going public with the National Artists for Visual Arts by presenting their iconic works along with biographical sketches and highlights on their artistic achievements. The exhibit is also touches on the history, objectives and procedures in the selection of National Artists, which was beset by controversy in 2009.

Likhaan: National Artists for Visual Arts will run until October 4, 2012.

Photos:
AUG. 16, 2012, 4PM
@
SM South Mall

Fashion Take

The exhibit presents two art forms at the same time - fashion and photography. It highlights Philippine fashion illustration, and fashion itself through paintings, prints, archival and contemporary photographs and drawings. It features 40 high-quality photographs of creations of well-known designers captured by the artistic lens of professional photographers.

Photos:

JUN. 21 - DEC. 18, 2012

Enduring Commitment: New Acquisitions of the BSP (2009-2011)

In celebration of the anniversary of the Bangko Sentral ng Pilipinas in July, this exhibition will feature newly acquired paintings and scuptures from 2009 to the present.

Presents the newest addition to the BSP art collection consisting of 38 paintings and sculptures. The exhibit is a fine assembly of contemporary expressions of established as well as emerging artists. The works, comprising of conceptual, figurative, abstract, and hyper-realist art, is a fascinating exposition of the mental workings and motivation of the Filipino artist. Photos:
Nov. 10 - Dec. 15, 2011


Contemporary Lithographs from Finland

Eight Finnish artists come to Manila to showcase contemporary lithography in a touring exhibition. The Metropolitan Museum of Manila in partnership with the Embassy of Finland, Manila will present an exhibition entitled Contemporary Lithography from Finland from November 10 to December 15, 2011 at the Tall Galleries. The exhibition shows a spectrum of images, insights, and visions that stone lithography as an art form can offer, which made this technique endure in time, from 19th century commercial printing to the production of contemporary art as we know it today.


OCT. 9 - DEC. 10, 2012

The Manila Galleon in Acapulco

The mutual influences produced by two hundred and fifty years (1565-1815) of the Galleon trade between Acapulco and Manila is the main focus of the exposition entitled The Acapulco Galleon in Manila.

The Manila Galleon in Acapulco is an initiative of the Embassy of Mexico with the assistance of the Gobierno del Estado de Guerrero, Instituto Guerreranse de la Cultura, Guerrero Cumple and the Conaculta or the Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Oct. 29 - Nov. 10, 2012


KM1 What Remains, What Disappears

Photo and Video projects in public places

October 29 - November 10, 2012

Main exhibits:

Rajah Sulayman Theater

Fort Santiago, Intramuros: 29 October - 27 November 2012 @ 5:00 P.M.

Quezon Memorial Circle: 29 October - 27 November 2012 @ 10:00 A.M.


Photographers MM Yu and Lea Eouzan with video installation artist Manny Montelibano exhibit works in open air venues at the Quezon City Memorial Circle and Intramuros. Video installation at the museum foyer will present previous works that will give a background to create dialogue between Filipino and French artists.
SEP. 19 - OCT. 20, 2012
@
Tall Galleries


CLAUDIO BRAVO: Sojourn in Manila

The exhibit features 40 works of the renowed Chilean artist, his portraits of Manila society and still life during his short stay in the city in 1968. A walkthrough of the exhibit by curator Tats Rejante Maranan will highlight the event.
JUL. 11 - AUG. 11, 2012
@
Upper Galleries

Liberal Streaks

The Embassy of Spain in the Philippines and theDepartment of Foreign Affairs in cooperation with the Metropolitan Museum of Manila and the Lopez Museum and Library present LIBERAL STREAKS: A travelling exhibition commemorating the 200th anniversary of the 1812 Cadiz Constitution on 11 July - 11 August 2012 at the Calma, Magsaysay-Ho and Luz Galleries of Metropolitan Museum of Manila.

LIBERAL STREAKS is a multimedia travelling exhibit that showcases the historical, cultural and legal ties of two countries through two constitutions which have affected contemporary socio-economic policies and national political systems: Spain's Cadiz Constitution of 1812 and the Philippines' Malolos Constitution of 1899. The exhibit interweaves historical figurations and sensations of the Cadiz Constitution with the current artistic utterances-reflexes of Renan Ortiz, Nikki Luna and Louie Talents.

A parallel exhibit was opened at the Lopez Museum on June 29 which will run until Nov 17, 2012. 2012. Claro V. Ramirez curates both exhibitions.

Photos:


JUL. 11 - AUG. 11, 2012
@
Upper Galleries (CATWALK)


POST: Outlining Perspectives

A response exhibition to the "300 years of Philippine Antique Maps" of Contemporary Filipino artworks whose visual imagery, context and narrative speaks of elements in cartography.

Photos:JUN. 27 - JUL. 31, 2012
@
Tall Galleries


Three Hundred Years of Philippine Maps 1598-1898

A unique exhibition of 134 original Philippine Maps dating from the Spanish colonial period to early American time. The show features maps of Petrus Kaerius, J.N. Metellus, Wytfliet, Bertius and Fr. Pedro Murillo Velarde's 18th century Mapa de las Islas Filipinas.

Lectures will be held in relation to the cartography of provinces in the Philippines and the beauty and significance of mapping in contemporary art.

The exhibition is in celebration of Philippine-Spanish Friendship Day and in partnership with Philippine Map Collectors Society (PHIMCOS) and Embassy of Spain in the Philippines.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Exploring the world of map-making can be overwhelming.
Join the art of cartography lecture series at the Met Museum.

Featuring:

JUNE 30
The Mapping of Philippine Provinces by Christian Perez

JULY 7
Power, Beauty and Knowledge in Philippine Antique Maps by Leo Garcia

JULY 14
From Night Stars to Rocky Shoals by John Silva

JULY 21
Biography of Fr. Pedro Murillo Velarde by Dr. Benito Legarda Jr.

JULY 28
Cartography in Art (Maps of the Artistic Imagination) by Florentina Colayco

Visit our Events and Activities section to get more details about these short lectures.Photos:

APR. 26 - JUN. 09, 2012
@
Tall Galleries

RE/CURATING the Met Museum Collection (1948-2011)

The exhibit is the second presentation of the Met collection of Philippine contemporary art. It is an invitation to look back at the country's recent history through the same works but which have been organized to explore, first, use of material and techniques; themes; genres and finally using portions of it to usher engagement with new art forms.

Photos:

MAR. 16 - JUN. 09, 2012
@
Upper Galleries

Antecedent

Features artworks collected antecedent in time to the art production of the 1990's. The selection spans from 1948 to the 1980's. The Met Collection was acquired when the Met Museum began building its collection of Philippine contemporary art in the mid-1990's.
JAN. 26 - MAY 31, 2012

IKON: Iconography

Selection from the collections of the Bangko Sentral ng Pilipinas & Presidential Commission on Good Government

This exhibit presents a conversation between Russian Icons from the PCGG Collection and selections from the 18th to 19th century religious paintings from the Bangko Sentral ng Pilipinas Collection. It also explores the unique, often similar, imagery of both Russian and Filipino religious iconography. It allows us to understand what is obvious before our eyes while moving our spirit to spiritual appreciation.

Photos:


JAN. 27 - MAR. 31, 2012


The Exhibitors:

Ralph Acasio
Joey Alvero
Jay Man Bravo
Mary Joyce Co
Inna Cristobal
Joy Therese Cruz
Inno Delarmente III
Louise Ann Manuel
Jesed Moreno
Artu Nepomuceno
Justin Cass Reyes
Cai Soriano
Remington Tiu
Apple Marie Villalobos
Arrianne Yonzon

One Day in the City: PASAY

The majority of the world's population resides in cities. Sometime in 2007 a UN study indicated that for the first time in history the number of people living in urban areas has outweighed those living in the rural. With the growth of megacities, or cities like Metro Manila with populations exceeding 10M we are seeing that for the majority of the world's population, life in the 21st C will most likely be spent in urban areas.

The city is a space. It is composed of areas defined in many ways by different factors. The science of city planning and the politics of its management have seen our urban spaces grow in various permutations resulting in constant shifts in the physicality of the cities we live in.

The city is a place. We live, work, play within its confines and conditions. It is a repository of our memories, provides stimuli for our daily experience and defines who we are. As its inhabitants we imbue it with character and culture, and the cities grow as we do, in a symbiotic relationship that only urban citizens feel and understand. The peculiarities, moods, spaces and places of the city and its dwellers are what we want to capture in this show.

"One Day in the City: Pasay" is a photographic exhibit focusing on Pasay City. The show depicts facets of the urban fabric and the experience of city dwellers as seen through the eyes of student photographers from the De La Salle-College of Saint Benilde AB Photography program. The photography project is a way of showing how life is in one part of a 21st century Asian megalopolis like Metro Manila, and will provide a counterpoint and a response to the Spanish photography show "Photo By Photo: A Portrait of Spain", on going at the Tall Galleries of the Metropolitan Museum of Manila until January 14, 2012.

The show is organized by The Metropolitan Museum of Manila, The De La Salle-College of Saint Benilde School of Design and Arts, The City Government of Pasay, Canon Philippines Inc. and the Spanish Embassy Manila.


Photos:

OCT. 17 - JAN. 31, 2012

CONSCRIPCION: Imagining and Inscribing the Ilocano World

"Conscripcion" is an extensive exhibition of documents, maps, diagrams and illustrations which show the official workings of the Spanish colonial government in Northern Luzon in the 19th century. These archival materials from the National Archives of the Philippines form the basis of an exhibit on Ilocos Sur. Collateral activities such as workshops and lectures are being organized for the duration of the exhibit.

The exhibit is in partnership with the Provincial Government of Ilocos Sur, the Ilocos Sur Historical and Cultural Foundation and the National Archives of the Philippines with The Metropolitan Museum of Manila.

Records are by products, the remains of activities. They are reminders of what had taken place. As reminders, records can honor or they can haunt. For script can conscript, text can be context. In the colonial setting, records and documents help rulers envision distant possessions. Subjects only take shape as constructed on paper: in reports, plans and maps.

Authority is transcribed on a page and conveyed across oceans. What may describe, may also prescribe. Records carry great power.

Explorers do not set out to discover land. They are seeking ideas, a place in clouds. For territory to be colonized it must be read as empty. Each fair and fertile shore is a fresh page, an invitation to reconstruct a shattered life. Reports must paint an emptiness and willingness to be dominated.

When territorial aspirations are committed to paper, maps are born. A record is called into existence which is part hope and part despair. Maps define what is intimate but also what is intimidating and must therefore be unmanned.

The documents presented in the show "Conscripcion: Imagining and Inscribing the Ilocano World" arose from the time when the Ilocos region was still part of the Spanish Empire. They facilitated the governance of a faraway land.

Before the colonial can be administered, it must first be conceived. Above all else then, are documents not agencies of imagination? Worlds which produce records are by the records themselves produced.

Photos:
OCT. 24, 2011 - JAN. 15, 2012

Photo by Photo: A Portrait of Spain

A visual trajectory following the evolution of the country from the end of the 1950s to the present day based on the concept of the city it represents a meditation on the Spanish Pavilion's theme for the Shanghai World Expo 2010. "From the City of Our Parents to the City of Our Children".

The carefully chosen selection from the work of 15 Spanish photographers included in this collection spanning different generations bearing witness to the process of transition is indispensable due to the plurality of vision contained within. This multiplicity is an essential part of any approximation of the idea of the city. From the complexities of its inhabitants to the troubles, desires and fears belonging to each epoch.


Download Opening Night Speeches in PDF version

- President Benigno Aquino (CLICK HERE)
- Ambassador Jorge Domecq (CLICK HERE)
- Ms. Cora Alvina (CLICK HERE)


Photos:


NOV. 10, 2011 - JAN. 7, 2012

Pablo Picasso's - The Vollard Suite (created in Paris, 1930-1937)

Owner: FUNDACION MAPFRE and its Instituto de Cultura

Description: 100 etchings of different techniques on watermarked Montval paper

Commissioned by the art dealer and editor Ambroise Vollard, Pablo Picasso created one hundred copper etchings between September 13, 1930, and march 1937 that have come to be known in art history as the Suite Vollard.

In 1938, the set of 100 prints appeared in two different formats, one large (760x500mm) on vellum paper, signed by the artist with red or black pencil, and 50 copies per plate. The other, smaller version (445x340mm) is on laid Montval paper, watermarked with "Vollard" or "Picasso", and produced in runs of 250 copies.

Today, the small format is found spread out as single prints in different private and public collections, and only some of these sets, such as the FUNDACION MAPFRE's are preserved in their entirety. The complicated history of the work's origin, the varied themes and diverse techniques used, such as graver, etching, aquatint, color wash and drypoint, and even combinations thereof, encouraged their dispersion and there are few complete collections currently in existence. The Suite Vollard makes up, as such, one of the most important historic-artistic testimonies of the 20th century.

The complete series includes three portraits of Ambroise Vollard, five plates referred to as the Battle of Love, or Rape, created in 1933; forty-six plates from The Sculptor's Studio (forty etchings from March 20 to May 5, 1933, and six between January and March 1934); four plates of Rembrandt (created July 27-31, 1934); fifteen plates of The Blind Minotaur, created from May 17-June 18, and September 22-October 22, 1933; and twenty-seven varied compositions. The etchings do not follow a logical sequence in their images; their chronology follows more current events and the artist's personal experiences.

In twenty-seven of the one hundred copper plates that make up the Suite Vollard, Picasso takes on very diverse topics that were mostly already present in his work like the bathers, the jugglers, and the circus. Some of them, such as the woman-model, in Suite Vollard acquire an inverse classicism, full of serenity, enormity and balance.

The Suite Vollard fully reflects the Picasso-type dialectic that fluctuates between order and violence, classicisms and disfiguration, serenity and chaos. All of Picasso's influences can be seen in the series, his delusions of grandeur and his deep Mediterranean culture.

The Metropolitan Museum of Manila hosts Pablo Picasso's Suite Vollard in partnership with Fundacion Santiago and Fundacion MAPFRE.


Download Ms. Cora Alvina's Opening Night Speech in PDF version
CLICK HERE


Photos:AUG. 9 - OCT. 29, 2011

Money Matters for Kids

Money Matters for Kids features many hands-on displays that will encourage children to think about money, and how it impacts our everyday lives. The basic themes that are displayed in the exhibit range from earning money, to spending money wisely.

This exhibit was first shown at the Museo Pambata, in collaboration with Citibank, in February of this year. In August, the exhibit was fomally turned over to the Bangko Sentral ng Pilipinas through Financial Consumers Affairs Group that will facilitate its subsequent travels.

Money Matters for Kids runs until October 29, 2011 at the Galeriya ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

Photos:In the Round

In The Round features around 30 sculptural pieces from Metropolitan Museum's contemporary art collection.

When the Metropolitan Museum of Manila's Philippine art collection was started in the 1990s, its organizational curatorial direction included acquiring sculptural pieces, both in relief and in the round. Selections from the Met Museum's in-the- round collection, augmented by loans from artists and private collections, are in this exhibition, as points of departure for some information sharing, and as aid for enjoyment of this art form.

Photos:JULY 05 - SEPT. 30, 2011

UST sa BSP

The Bangko Sentral ng Pilipinas, since its existence as the Central Bank of the Philippines, has collected paintings. The first accessions of major works by contemporary artists were made in 1971. In the 1980s, the scope of the collection was expanded "to the origins of Philippine paintings," resulting, in the words of art critic Emmanuel S. Torres, "in the most encyclopedic public collection of visual arts."

In the course of this mindful collecting and conserving of Philippine visual arts, paintings by mentors and students from the University of Santo Tomas joined the inventory of the Bangko Sentral ng Pilipinas Art Collection. Through time, these teachers and pupils have achieved admirably in their chosen art forms, and three of them, notably, have been conferred the rank of National Artist: Ang Kiukok, Victorio Edades and J. Elizalde Navarro. Many other Thomasians have become leading lights in the field of visual arts.

Selected works from some of these Thomasian artists are on view in UST SA BSP, an exhibition organized and realized as the Bangko Sentral ng Pilipinas's gesture of partaking in the celebration of the quadricentennial of the University of Santo Tomas this year.

Photos:
JULY 7 - AUGUST 31, 2011

JAPAN: Kingdom of Characters

In recent years, a subculture related to Japanese anime and manga has rapidly attracted worldwide attention. To make the most of this trend, the Japan Foundation has organized this travelling exhibition called "Japan: Kingdom of Characters" which examines characters as one radical aspect of this subculture.

Used unhesitatingly by both adults and children in private and public spaces, before we realize it, these characters have become a part of our daily landscape. One finds, for example, characters printed on bank passbooks and train commutation passes, and as indicated by the regular and seemingly natural presence of stuffed mascots at local police boxes, they have premeated everyday life in Japan to a degree that would be unthinkable in most other countries.

What exactly is a character? Why are they so popular? What kind of society do these characters reflect and what kind of influence do they exert on that society? And finally, where is Japanese character culture headed? In this exhibition, as we introduce the intimate relationship between characters and Japanese people, we hope that the visitors will gain a better understanding of the cultural and historical background behind the Japanese love of characters as well as the future of characters in contemporary Japan.


Photos:JUNE 16 - JULY 02, 2011

JOYA Journeys: Travel Sketches

"Drawing has always been central to my art. It formed the basis of my paintings in the past, and is, today ( now that experience and maturity have given me sufficient confidence to apply paint directly to canvas), a pleasure end in itself."--Joya, 1978

The Metropolitan Museum of Manila has chosen to exhibit drawings and sketches from the Joya family collection. When the Met Museum was established in 1976, its mandate was to show and share art from other parts of the world with Filipino audiences. The curatorial decision to participate with "pictorial mementos" of Joya's journeys is in a manner informed by that mandate, thus choosing to show foreign places, spaces and people, but seen and refracted through an exemplary eye, discerning, exact, artistic, and Filipino.

Travel's consequences are many, as the intentions for going forth abroad are various. One brings home, inevitably, images of the experience of travel. Among the gains of the travels of Jose Joya are drawings and sketches. Joya called these drawings "a visual diary of my life and art". They were a journal of travels the artist made to various parts of Asia, Europe, the United States of America, and the Philippines.

JOYA/JOURNEYS has been made possible by Mrs Josie Joya Baldovino and the Joya Family, Mr Rachy Cuna, Carte Blanche, Pacific Paints (Boysen Phils) Inc., other benefactors, and the support of the Bangko Sentral ng Pilipinas, and the Metropolitan Museum of Manila Board of Trustees.


Photos:
MAY 19 - JULY 15, 2011

BISA: Potent Presences

BISA: Potent Presences is the Philippine response to the 2008 project of the Asia-Europe Museums Network or ASEMUS entitled "Self and Other: Portraits from Asia and Europe".The exhibit presents an interdisciplinary visual display of images centered on the discussion of identity and the realization of its existence, significance and influence.

With over a hundred artworks, BISA is a rare assembly of pieces from masters like Luna, Amorsolo, Tolentino to modernists like Edades, Ang Kiukok, H.R. Ocampo, Jose Garcia Villa, Bencab, it also includes Philippine ethnographic and archaeological objects, installations, and media arts.


Photos:

FEB. 17 - APRIL 30, 2011

TANAW: Bangko Sentral ng Pilipinas Art Competition

The Metropolitan Museum of Manila invites everyone to catch the last few weeks of the exhibition of "Tanaw: BSP Art Competition," on view until April 30. The competition aims to support the development of Philippine contemporary art and challenge artists to strive for a higher level of artistic excellence. Winners were awarded with cash prizes and their artworks will become part of the BSP impressive art collection ranging from the 18th century to the present era.

The exhibit comprises the top three winners and 42 artworks of the finalists. The competition was the first national painting competition of the Bangko Sentral ng Pilipinas and exceptionally participated by professional and non-professional Filipino artist who have previously won in national and international competitions and art fairs. These award winning visual artists showcased their creativity, technique and sense of design as they were given their personal options of subject and theme.

Gary Custodio, who hails from kalibo, Aklan, bested almost 200 entries nationwide with his watercolor The Rebuilders. Melvin Culaba is from NCR, and placed second for his oil painting Unresolved while third place winner Brave Singh of Bantay, Ilocos Sur won for his oil painting Pagsabay sa mga Hakbang ng Ating mga Pangarap. Competition judges were Dr. Jaime C. Laya, former BSP governor and Chair of the BSP Cultural Properties Acquisition Advisory Committee; Mercedes Lopez-Vargas, Director of the Lopez Museum; Dr. Patrick Flores of the UP Diliman College of Arts and Letters; and Olivier Dintinger, former director of Alliance Francaise de Manille. Other judges were award winning visual artist Nona Garcia and art connoisseur Paulino Que, a trustee of the Met Museum. Awarding ceremonies were held at the Metropolitan Museum led by the Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas, Hon. Amando Tetangco, Jr., and members of the BSP Monetary Board.


Photos:

JAN. 14 - MARCH 25, 2011

RUSSIAN AVANT-GARDE

The Metropolitan Museum of Manila ushers in 2011 with a special exhibition of the works of famous Russian artists, among them Kazimir Malevich, Wassily Kandinsky, Alexander Rodchenko, Lyubov Popova, Alexandra Exter, Aleksey Morgunov, Mikhail Larionov and Pavel Filonov. Their art, known as Russian Avant-Garde, was a unique movement in art during the early 20th century that combined the traditionally polarized rationality of the West and the non-rationality of the East.

The exhibit, entitled Avant-Garde and Architecture of Consciousness, explores the relationship between Avant-Garde, the perception of it, and modern information and communication technologies. The exhibit encourages the viewers to look beyond the abstractions and see the reality reflected in them. According to Sergey Zhemaitis who conceptualized the exhibit, Avant-garde artists foresaw future scientific discoveries and communication technologies such as the relativity theory, television, the Internet and mobile communications, and these they tried to mirror and reveal through their artworks.

The exhibit features more than sixty high quality reproductions of the originals from the collections of various museums in Russia. It is part of the celebration of the 35th Anniversary of the Russian-Philippine Diplomatic Relations, and is being held within the framework of the preparation for the APEC Summit 2012 in Vladivostok. The exhibit is made possible through the cooperation of the State Museum and Exhibition Center of Russia (ROSIZO), the National Commission for Culture and the Arts (NCCA), the Embassy of the Russian Federation in the Republic of the Philippines, and the Metropolitan Museum of Manila.


Photos:
Museum hours: Monday to Saturday 10:00 am to 5:30pm
Gold and Pottery Galleries: Monday - Friday 10:00am to 4:30pm